Թիրախները և ցուցանիշները

Թիրախը 1.1

Մինչև 2030թ. ամենուրեք և բոլոր մարդկանց համար իսպառ վերացնել ծայրահեղ աղքատությունը, որը ներկայումս չափվում է որպես օրական 1,25 դոլարից պակաս սպառում

Թիրախը 1.2

Մինչև 2030թ. առնվազն կիսով չափ կրճատել ըստ ազգային սահմանումների աղքատության բոլոր ձևերի մեջ ապրող բոլոր տարիքների տղամարդկանց, կանանց և երեխաների համամասնությունը

Թիրախը 1.3

Ներդնել տվյալ երկրում համապատասխան սոցիալական պաշտպանության համակարգեր և միջոցառումներ բոլորի համար, այդ թվում՝ սոցիալական պաշտպանության երաշխիքների խմբեր, և մինչև 2030թ. հասնել աղքատների և խոցելիների էական չափերով ընդգրկմանը

Ցուցանիշ 1.3.1.b

Հիվանդություններից հաշմանդամ դարձած երեխաներ (0-17 տարեկան)
 • Ուցանիշի կարգավիճակ Ներկայացված
 • Ազգային

Ցուցանիշ 1.3.1.c

Ցուցանիշ 1.3.1.e

Ցուցանիշ 1.3.1.f

Ցուցանիշ 1.3.1.h

Մանկատների երեխաներ (0-17 տարեկան), տարեվերջին
 • Ուցանիշի կարգավիճակ Ներկայացված
 • Ազգային

Ցուցանիշ 1.3.1.i

Մանկատներից հարազատների մոտ վերադարձած երեխաներ (0-17 տարեկան)
 • Ուցանիշի կարգավիճակ Ներկայացված
 • Ազգային

Ցուցանիշ 1.3.1.ja

Որդեգրված երեխաներ (0-17 տարեկան)
 • Ուցանիշի կարգավիճակ Ներկայացված
 • Ազգային

Ցուցանիշ 1.3.1.jb

Որդեգրված երեխաներն ըստ սոցիալական խմբերի (0-17 տարեկան)
 • Ուցանիշի կարգավիճակ Ներկայացված
 • Ազգային

Ցուցանիշ 1.3.1.jc

Ցուցանիշ 1.3.1.j

Ցուցանիշ 1.3.1.ka

Աղքատների մասնաբաժինը, որոնք ստանում են ընտանեկան նպաստ
 • Ուցանիշի կարգավիճակ Ներկայացված
 • Ազգային

Թիրախը 1.4

Մինչև 2030թ. ապահովել, որ բոլոր տղամարդիկ և կանայք, մասնավորապես աղքատները և խոցելիները, ունենան հավասար իրավունքներ տնտեսական ռեսուրսների նկատմամբ, ինչպես նաև հիմնական ծառայությունների հասանելիություն, հողի և գույքի այլ ձևերի նկատմամբ սեփականության և վերահսկողության, ժառանգությունից և բնական պաշարներից, նոր համապատասխան տեխնոլոգիաներից և ֆինանսական ծառայություններից, այդ թվում՝ միկրոֆինանսներից օգտվելու իրավունքներ

Թիրախը 1.5

Մինչև 2030թ. ստեղծել աղքատների և խոցելի իրավիճակներում հայտնված անձանց տոկունությունը, նվազեցնել կլիմային առնչվող ծայրահեղ իրադարձությունների և այլ տնտեսական, սոցիալական և բնապահպանական ցնցումներին և աղետներին ենթարկվածության և դրանց նկատմամբ խոցելիության աստիճանը

Ցուցանիշ 1.5.2

Աղետների պատճառած տնտեսական ուղղակի վնասը կապված ՀՆԱ-ի հետ
 • Ուցանիշի կարգավիճակ Տվյալների աղբյուրների ուսումնասիրում

Թիրախը 1.a

Ապահովել ռեսուրսների զգալի մոբիլիզացում տարբեր աղբյուրներից, այդ թվում՝ զարգացմանը միտված խորացված գործակցության միջոցով՝ զարգացող երկրներին, մասնավորապես առավել թույլ զարգացած երկրներին համարժեք և կանխատեսելի միջոցներ տրամադրելու համար, որպեսզի իրականացնեն ծրագրեր և ռազմավարություն՝ վերացնելու աղքատությունն իր բոլոր դրսևորումներով

Ցուցանիշ 1.a.1


Թիրախը 1.b

Ստեղծել զարգացման աղքատամետ և գենդերազգայուն ռազմավարությունների վրա հիմնված քաղաքականության ամուր շրջանակներ ազգային, տարածաշրջանային և միջազգային մակարդակներում՝ օժանդակելու աղքատության վերացման գործողություններում ներդրումների արագացմանը

Վերադառնալ սկիզբ