Թիրախները և ցուցանիշները

Թիրախը 15.1

Մինչև 2020թ. ապահովել ցամաքային էկոհամակարգերի և ցամաքում քաղցրահամ ջրի էկոհամակարգերի և դրանց ծառայությունների պահպանումը, վերականգնումը և կայուն օգտագործումը, մասնավորապես անտառների, ջրաճահճային տարածքների, լեռների և չորային շրջանների՝ համաձայն միջազգային համաձայնագրերով ստանձնած պարտավորությունների

Ցուցանիշ 15.1.2.a


Թիրախը 15.2

Մինչև 2020թ. խթանել բոլոր տեսակի անտառների կայուն կառավարման ներդրումը, կասեցնել անտառահատումները, վերականգնել դեգրադացված անտառները, էականորեն ավելացնել անտառապատման և անտառվերականգնման ծավալները ողջ աշխարհում

Ցուցանիշ 15.2.1

Անտառների կայուն կառավարման նկատմամբ առաջընթաց
  • Ուցանիշի կարգավիճակ Տվյալների աղբյուրների ուսումնասիրում

Թիրախը 15.3

Մինչև 2030թ. պայքարել անապատացման դեմ, վերականգնել վատթարացած հողերը, այդ թվում՝ անապատացումից, երաշտից և հեղեղումներից վնասված հողերը, ձգտել հասնելու աշխարհում հողերի չեզոք վատթարացման վիճակի

Ցուցանիշ 15.3.1

Վատթարացած հողի համամասնությունը ընդհանուր հողային տարածքների նկատմամբ
  • Ուցանիշի կարգավիճակ Տվյալների աղբյուրների ուսումնասիրում

Թիրախը 15.4

Մինչև 2030թ. ապահովել լեռնային էկոհամակարգերի, այդ թվում՝ դրանց կենսաբազմազանության պահպանումը՝ մեծացնելու կայուն զարգացման համար էական օգուտներ տրամադրելու դրանց կարողությունները

Ցուցանիշ 15.4.2

Լեռների կանաչ ծածկույթի համաթիվ
  • Ուցանիշի կարգավիճակ Տվյալների աղբյուրների ուսումնասիրում

Թիրախը 15.5

Ձեռնարկել հրատապ և նշանակալի գործողություններ՝ նվազեցնելու բնական ապրելավայրերի դեգրադացումը, կասեցնել կենսաբազմազանության կորուստը և մինչև 2020թ. պաշտպանել վտանգված տեսակները և կանխել դրանց անհետացումը

Ցուցանիշ 15.5.1

Կարմիր ցուցակի համաթիվ
  • Ուցանիշի կարգավիճակ Ներկայացված

Ցուցանիշ 15.5.1.a.1

Հաշվառված ողնաշարավոր և անողնաշար կենդանիների տեսակներ, որից
  • Ուցանիշի կարգավիճակ Ներկայացված
  • Ազգային

Ցուցանիշ 15.5.1.a.2

Հաշվառված բարձրակարգ և ստորակարգ բույսերի տեսակներ, որից
  • Ուցանիշի կարգավիճակ Ներկայացված
  • Ազգային

Թիրախը 15.6

Խթանել գենետիկական պաշարների օգտագործումից ստացվող օգուտների արդարացի և հավասար բաշխումը, խթանել այդ պաշարների պատշաճ հասանելիություն՝ ըստ միջազգայնորեն համաձայնեցված կարգի

Թիրախը 15.7

Ձեռնարկել անհապաղ գործողություններ՝ վերջ դնելու պահպանվող բուսա և կենդանատեսակների որսագողությանը և ապօրինի առևտրին ու անդրադառնալ վայրի բնության անօրինական ապրանքների թե՛ պահանջարկի, թե՛ առաջարկի հարցերին

Ցուցանիշ 15.7.1

Որսագողությամբ կամ ապօրինի ձևով վաճառված վայրի բնության նմուշների համամասնությունը
  • Ուցանիշի կարգավիճակ Տվյալների աղբյուրների ուսումնասիրում

Թիրախը 15.8

Մինչև 2020թ. միջոցներ ձեռնարկել՝ կանխելու օտար ինվազիվ տեսակների ներմուծումը և զգալիորեն նվազեցնել դրանց ներգործությունը հողային և ջրային էկոհամակարգերի վրա, վերահսկել կամ վերացնել գերակա տեսակները

Թիրախը 15.9

Մինչև 2020թ. էկոհամակարգերի և կենսաբազմազանության արժեքները ինտեգրել ազգային և տեղական պլաններում, զարգացման գործընթացներում, աղքատության կրճատման ռազմավարություններում և հաշիվներում

Թիրախը 15.a

Մոբիլիզացնել և զգալիորեն մեծացնել բոլոր աղբյուրներից եկող ֆինանսական միջոցները՝ կենսաբազմազանության և էկոհամակարգերի պահպանման և կայուն օգտագործման նպատակով

Թիրախը 15.b

Մոբիլիզացնել զգալի միջոցներ բոլոր աղբյուրներից և բոլոր մակարդակներում` ֆինանսավորելու անտառների կայուն կառավարումը և համարժեք խրախուսման միջոցներ տրամադրելու զարգացող երկրներին կայուն կառավարումը զարգացնելու, այդ թվում՝ պահպանման և անտառվերականգնման համար

Թիրախը 15.c

Խթանել որսագողության և պահպանվող տեսակների ապօրինի առևտրի դեմ պայքարի ջանքերին ցուցաբերվող համընդհանուր աջակցությունը, այդ թվում տեղական համայնքների՝ կայուն կենսամիջոցների հնարավորություններին հետամուտ լինելու կարողությունների մեծացման միջոցով

Ցուցանիշ 15.c.1

Որսագողությամբ կամ ապօրինի ձևով վաճառված վայրի բնության նմուշների համամասնությունը
  • Ուցանիշի կարգավիճակ Տվյալների աղբյուրների ուսումնասիրում

Վերադառնալ սկիզբ